Održana razmjena mladih 3D Future of EU

U organizaciji Europskog doma Slavonski Brod održan je međunarodna razmjena mladih. Na susretu koji se odvijao u prostoru Crvenog križa u Rogoznici od 12. do 15. rujna 2022., sudjelovali su mladi iz sedam europskih zemalja: Bugarske, Češke, Grčke, Francuske, Hrvatske, Poljske i Španjolske.
Cilj Međunarodne debate bio je informirati mlade o mogućnosti sudjelovanja u nizu događanja i aktivnosti za mlade, istaknuti važnost i ulogu mladih tijekom pandemije Covida i drugih različitih izazova te njihovu podršku i angažman s dionicima na svim razinama, upoznati ih sa svim mogućnostima koje im EU nudi i načinima uključivanja u izgradnju budućnosti Europe.
Tijekom susreta mladi ljudi su učili kako promjene koje vode u zeleniju, digitalniju budućnost i socijalno pravednije društvo mogu dovesti do većih mogućnosti za mlade, kako bi postali aktivni i angažirani građani, kao i nositelji promjena, nadahnuti europskim osjećajem pripadnosti. Svrha ovog susreta i razmjene mladih bila je osnaživanje europskog građanstva i poticanje mladih na uključivanje u demokratski život na svim razinama – lokalnoj, nacionalnoj i europskoj. Mladi su raspravljali o položaju mladih i politici prema mladima u svojim lokalnim zajednicama pa potom zaključke predstavili cijeloj skupini. Na takav način su se upoznali s različitim statusima, potrebama i problemima mladih s kojima se suočavaju, spoznali što im je to zajedničko, a što različito te što im je činiti kako bi unaprijedili svoj položaj i učinili buduću Europu boljom i ljepšom.
Predstavljene su različite mogućnosti koje su dostupne mladima diljem EU-a i koje potiču njihov osobni, društveni i profesionalni razvoj u zelenijoj, digitalnijoj i inkluzivnijoj Europskoj uniji. Sudionici su upoznati s procesom EU dijaloga mladih, s metodama i alatima za uključivanje mladih u EU dijalog s mladima u nacionalnom i EU kontekstu te metodama i alatima potrebnim za osnaživanje mladih u procesima donošenja odluka i smislenog sudjelovanja.
Debate i dijalozi koje su vode pomogle su im istražili koncept europskog građanstva, razumjeti i poštivati unutarnje razlike, pronaći načine za aktivnije uključivanje u društvene promjene, razvijati vještine rasprave i argumentacije te partnerske suradnje sa svim zainteresiranima za rješavanje problema koji se tiču mladih, ali su i svegenaracijska obveza.
Partneri na projektu su bili Francuske, Grčke, Ceške, Bugarske, Španjolske, Hrvatske.

Održana razmjena mladih 3D Future of EU

CPR: Cultivating a Positive and Resilient Mental Health Environment in the European Youth Sector