Konferencija s ciljem predstavljanja koncepta LEADER pristupa te pokretanja incijative za stvaranje novih lokalnih akcijskih grupa

Konferencija s ciljem predstavljanja koncepta LEADER pristupa te pokretanja incijative za stvaranje novih lokalnih akcijskih grupa

Awards ceremony for the winners of the international video contest "I have skills!"